ប្រពន្ធ​បឺត​ជញ្ជក់​និង​ថើប BBC ដំបូង​របស់​នាង បន្ទាប់​មក​ទទួល CIM