ស្ត្រី​អ្នក​តាំង​ពិពណ៌​ស្បែក​ជើង​ទង់ដែង​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​បញ្ចេញ​ដើម​ទ្រូង​ធំ