ដូច្នេះ​ហើយ​បន្ទាប់​ពី​បាន​ថើប​នាង​ថ្ងៃ​នេះ ខ្ញុំ​ចង់​ឱ្យ​នាង​បៀម​ខ្ញុំ​រហូត​ដល់​នាង​មាន​បន្ទុក​របស់​ខ្ញុំ​នៅ​ក្នុង​មាត់​របស់​នាង